Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu kavējumu uzskaites kārtība

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu

kavējumu uzskaites kārtība Nr. 2

Kārtība izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 89

Rīgā 2011. gada 1. februārī (prot. Nr. 7 10. #)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus,

pašvaldības vai valsts iestādēs, ja izglītojamais

bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 35. punktu

I Kārtība, kādā vecāki informē klases audzinātāju par bērna veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi

 1. Vecāki paziņo elektroniski e- klasē vai telefoniski klases audzinātājam(ai) par bērna veselības stāvokli vai citiem kavēšanas iemesliem tajā pašā dienā. Ja klases audzinātājs(a) nav telefoniski sasniedzams, tad ziņo skolas sekretārei vai skolas administrācijas pārstāvim.
 2. Ja nav iespējams ziņot 1.-jā punktā minētajos veidos, tad informē rakstiski vai, ierodoties skolā, personīgi.

II Kārtība, kādā izglītojamie tiek reģistrēti par ierašanos vai neierašanos skolā

 1. Pēc 1.stundas priekšmeta skolotāji ziņo skolas metodiķim par izglītojamajiem, kuri nav ieradušies stundā.
 2. Klases audzinātāji elektroniski vai telefoniski informē vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
 3. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu vai kādu mācību stundu un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu, klases audzinātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem (personām, kas īsteno aizgādību), lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.
 4. Klases audzinātājs kavējumu zīmju saņemšanas kārtībā reģistrē tās e- klasē.
 5. Klases audzinātājs katru mēnesi sekmju izrakstā informē vecākus par izglītojamā stundu kavējumiem, kā arī skolas administrāciju par izglītojamā vairāk nekā 20 neattaisnoti nokavētajām stundām.
 6. Katra mēneša pirmajā trešdienā klases atbildīgais par mācību darbu ziņo par kavējumiem iepriekšējā mēnesī direktora vietniecei mācību darbā.
 7. Par neattaisnoti kavētām mācību stundām.
  1. 7.1.Ja izglītojamais mēnesī neattaisnoti ir nokavējis vairāk nekā trīs mācību stundas, viņš var tikt izsaukts uz pārrunām pie direktora vietnieces mācību darbā.
  2. 7.2.Atkārtota pārkāpuma gadījumā izglītojamais tiek izsaukts uz pārrunām pie direktora.
  3. 7.3.Ja pārkāpumi turpinās, tad uz pārrunām pie direktora tiek aicināti izglītojamais kopā ar vecākiem/aizbildņiem, klases audzinātāju, kā arī tiek pieaicināts sociālais pedagogs.
  4. 7.4.Atkārtotu pārkāpumu gadījumā 10.-12. klašu izglītojamie var tikt atskaitīti no skolas.
 1. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī nav apmeklējis mācību iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informē pašvaldības IKN .
 2. Kavējumus var attaisnot tikai ar ārsta zīmi vai vecāku zīmēm, kas tiek iesniegtas klases audzinātājam tajā pašā dienā, kad izglītojamais ierodas skolā pēc kavēšanas.
 3. Uzņemoties atbildību par bērna kavējumiem, kas nav saistīti ar mācību procesu (auto vadīšanas kursi, ceļojumi, utt.) vecāki pirms plānotā pasākuma raksta iesniegumu, kurā informē skolas direktoru, ka viņa bērns nokavēto mācību vielu apgūs patstāvīgi, neskaidros jautājumus precizējot konsultāciju laikā.
 4. Gadījumos, kad izglītojamajam objektīvu iemeslu dēļ ir jāaiziet no kādas mācību stundas, tad tajā pašā dienā, ierodoties izglītības iestādē, viņš uzrāda klases audzinātājam vecāku iesniegumu ar pamatojumu.
 5. Ja izglītojamais stundu laikā saslimst un viņam ir jādodas mājās, tad kavējumu šajā dienā var attaisnot skolas medmāsa, klases audzinātājs vai skolas administrācijas pārstāvis.

AKCEPTĒTS

Skolas padomes sanāksmē

2014. gada 21. oktobrī

protokols Nr. 01

Kārtība stājas spēkā ar 2014. gada 03. novembri.