Comenius programmas projekts

Krāslavas novada Krāslavas Valsts ĢimnāzijasComenius programmas projekta

„The Fairytale of the European G(OLD)en Future”

2012.-2014.g.

Projekta dalībnieku atlases kritēriji:

  • aktīvs darbs darba grupās (skolēnu un skolotāju);
  • iesaistīšanās projekta aktivitātēs: prezentāciju gatavošana dalībai projekta sanāksmēs, e-pasta kontaktu uzturēšana ar partnervalstu dalībniekiem, līdzdalība videokonferencēs; piedalīšanās konkursos un uzņemšanas vizītes sagatavošanā Krāslavā;
  • angļu valodas stundu regulārs apmeklējums un sekmīgi rezultāti skolēniem, angļu valodas mūžizglītības programmas uzsākšana skolotājiem;
  • ētikas pamatprincipu ievērošana (skolēni un skolotāji);
  • aktivitāte/līdzdalība skolas un ārpusskolas pasākumos (skolēni un skolotāji);
  • regulāra un aktīva piedalīšanās pašdarbībā;
  • pieteikties pie administrācijas

Dalībnieku pienākumi projekta sanāksmes laikā:

  • Aktīvi iesaistīties partneru piedāvātajā programmā;
  • Pēc brauciena iesniegt saturisko atskaiti;
  • Gatavo prezentāciju, uzstājas un informē vietējo sabiedrību, sniedz informāciju masu mēdijiem.

Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem