Staņislavs Leikučs

Staņislavs Leikučs dzimis 1945. gadā zemnieku ģimenē, Krāslavas rajona Jaunokrā pie gleznainā Okras ezera. Bērnībā bija aktīvs palīgs vecākiem mājas un lauku darbos. Skolas gaitas uzsāka 1952. gadā vietējā Līdumu pamatskolā, tad sekoja mācības Dzegūzes septiņgadīgajā skolā un Dagdas vidusskolā.

1963. gadā, pabeidzis vidusskolu, pēc Krāslavas rajona Izglītības nodaļas ierosinājuma sāka strādāt par fizkultūras skolotāju Dzegūzes astoņgadīgajā skolā un studēt neklātienē Daugavpils pedagoģiskā institūta bioloģijas fakultātē, kuru beidzot, kļuva par bioloģijas un ķīmijas skolotāju.

Sakarā ar Dzegūzes astoņgadīgās skolas reorganizāciju. tika pārcelts darbā uz Ščedrātu astoņgadīgo skolu. Šeit strauji aktivizējās sporta darbs ar skolēniem un vietējās saimniecības jauniešiem. Skolotāja vadībā gada laikā tika uzbūvēts sporta laukums, kas ieguva 1. vietu tajā laikā rajonā izsludinātajā skatē - konkursā.

Novērtējot skolotāja mērķtiecīgo darbu, rajona Izglītības nodaļa 1966. gadā pārcēla viņu uz Aulejas astoņgadīgo skolu. Fizkultūras nodarbības skolēniem kļuva par mīļākām nodarbēm skolā. 1967./ 68. mācību gadā skolotājs, nepārtraucot darbu skolā, veica rajona komjaunatnes komitejas otrā sekretāra pienākumus, bet darbs komjaunatnē nebija viņa sirdslieta, tāpēc to nodeva citās rokās.

Jau no vidusskolas gadiem skolotāju interesēja rasēšana. Pēc Izglītības ministrijas organizēto rasēšanas skolotāju kursu pabeigšanas 1969. gadā norīkots darbā uz Dagdas vidusskolu par rasēšanas skolotāju. Tur īsā laikā viņš izveidoja labāko rasēšanas kabinetu rajonā, kur notika kārtējās rasēšanas stundas skolēniem, gan atklātās nodarbības rajona rasēšanas skolotājiem. Staņislavs bija arī iniciators skolas un tās apkārtnes estētiskajā noformēšanā un novadpētniecībā.

1973. gada Dagdas vidusskolas absolventi atceras savu draudzīgo , visās skolas dzīves jomās aktīvo klasi, kuras audzinātājs bija Staņislavs Leikučs. Bija braukts tuvās un tālās ekskursijās pa Latviju, uz Maskavu, Ļeņingradu, Aizkarpatiem, kurām nauda bija pašiem pelnīta darbā. Atmiņā ir palikuši tūrisma pārgājieni kājām, ar velosipēdiem, laivām un slēpēm, orientēšanās apvidū sacensības. Nozīmīgs bija 1973. gada 7 dienu 130 kilometru pārgājiens uz slēpēm ,,Baltā ziema - 73'' . Klase ieguva 1.vietu republikā un saņēma Centrālās bērnu ekskursiju un tūrisma stacijas ceļojošo kausu, medaļu un diplomu.

1974. gadā pēc republikas arodizglītības komitejas vadības iniciatīvas skolotājs pārgāja strādāt jaunizveidotajā Dagdas arodvidusskolā par direktora vietnieku audzināšanas darbā. Enerģiskajam pedagogam šeit bija plašs darba lauks ar audzēkņiem un pedagogiem gan mācību un ārpusstundu laikā, gan kopmītnēs. Kā viens no daudzajiem skolas pasākumiem bija 1975. gadā izveidotā ražošanas brigāde 25 audzēkņu sastāvā, ar kuru direktora vietnieks devās uz Astrahaņas novadu un 2 mēnešus sarežģītos apstākļos strādāja tomātu audzēšanā un novākšanā, par ko no saimniecības vadības saņēma pateicību un balvu.

Gūtā 3 gadu pieredze direktora vietnieka darbā arodvidusskolā ļāva piekrist rajona vadības ieteikumam 1977. gada augustā uzņemties Asūnes astoņgadīgās skolas vadību. Šeit jaunajam direktoram darba apjoms bija vēl lielāks. Uzmanības centrā nonāca darbs ar pedagoģisko kolektīvu, mācību un audzināšanas darbs, mācību kabinetu pilnveide, bibliotēkas izveide, skolas un skolas internāta kapitālais remonts,mājturības kabinetu, mācību izmēģinājumu lauciņa un sporta laukuma pārbūve, teritorijas sakārtošana un skolas estētiskais noformējums. Tie bija ieplānotie un sekmīgi paveiktie darbi divu gadu garumā.

1979. gada augustā sekoja negaidītā ,,Jurģu diena", kad Staņislavu Leikuču pārcēla uz Krāslavas 1. vidusskolu par direktoru. Rūpes par visu bija vēl lielākā apjomā nekā iepriekšējā skolā, bet, saliekot kolektīva prātus kopā , darbi skolā ritēja veiksmīgi. Mācību procesam klāt nāca skolas kapitālais remonts, skolas pieslēgšana pilsētas apkures sistēmai, aktu zāles, ēdnīcas, darbnīcu, mājturības kabineta un muzeja pārbūve, mācību kabinetu pilnveide, rajonā pirmā datorzinību kabineta izveide, internāta būve, ģērbtuves izveide skolēniem, vajadzīgo mēbeļu un iekārtu iegāde, skolas un apkārtnes estētiskais noformējums, skolēnu profesionālā apmācība, LOTOS vienību un dienas tipa nometņu darbs.

No 1987. gada S. Leikučam nācās 4 gadus strādāt Rajona padomē par priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un veselības aprūpes jautājumos, vienlaicīgi bija nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētājs, pēdējo gadu - alternatīvā dienesta atbildīgais sekretārs. Viņš piedalījās valsts sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanas pasākumā Dagdā un Krāslavā, 1991.gada janvārī organizēja no pagastiem autotransportu rajona brīvprātīgo nokļūšanai Rīgā, lai piedalītos nevardarbīgās pretošanās pret totalitāro režīmu pasākumos, bet pēc Krāslavas rajona komunistiskās partijas komitejas darbības izbeigšanās 1991.gada augustā komisijas sastāvā izņēma partijas dokumentus un nogādāja tos uz Latvijas Valsts arhīvu.

1991. gada oktobrī Latvijas Republikas Ministru padome S. Leikuču iecēla par Krāslavas rajona Valsts dienesta pārvaldes priekšnieku. Izdevās veiksmīgi pārņemt kara komisariāta būves, kartotēkas, sakarus, pieņemt darbā jaunus štata darbiniekus un sekoja rajona jauniešu sagatavošana valsts dienestam. Vienlaicīgi bija veikta valsts robežas apzināšana un robežstabu atjaunošana, tika atgūtas un izremontētas bijušās robežsardzes būves Šķaunē, Tīmaņos, Kuļbovā, Indrā, Robežniekos, Varnavičos. Tika sagatavoti robežsargi no brīvprātīgajiem, kuri uzsāka darbu šajos robežapsardzes punktos. Toreiz tas nebija droši un vienkārši.

1993. gada nogalē rajonā tika izveidota Valsts ieņēmumu dienesta pārvalde. Pēc rajona vadības ieteikuma Leikuča kungs uzņēmās pārvaldes priekšnieka amatu, bet pēc gada uzsāka un trīsarpus gadus veica rajona skolu valdes priekšsēdētāja pienākumus, īpašu uzmanību pievēršot skolu pārejai uz mācībām latviešu valodā.

1998. gada vasarā veidojās jauna skola - Krāslavas pamatskola. Staņislavs Leikučs pieteicās konkursam uz šīs skolas direktora amatu, uzvarēja un kļuva par skolas direktoru. Direktors sekmīgi risināja skolas galvenos uzdevumus, nodrošinot optimālus apstākļus skolas mācību procesa organizēšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, latviešu valodas apguvei, jo skolēniem no pirmās līdz septītajai klasei tā ir vienīgā skola pilsētā ar latviešu mācību valodu, tā ir latvisks centrs pilsētā šī vecuma skolēniem. Skola sagatavo spējīgākos skolēnus mācībām Krāslavas ģimnāzijā, sākot ar proģimnāzijas 7. klasi.

Direktors regulāri paaugstināja savu pedagoģisko meistarību. Stažējās:Vācijā - ,,Skola, politika, sabiedrība" un Polijā - ,, Poļu skolu darbība Baltijas valstīs ''. 1999.gada aprīlī izgāja vispārizglītojošo skolu direktoru atestāciju, ieguva augstāko vērtējumu, kļuva par ekspertu un piedalījās Latgales novada skolu direktoru atestācijas procesā, bija rajona skolu direktoru metodiskās apvienības vadītājs un direktoru padomes loceklis.

Direktors ir idejām bagāts un tās sekmīgi realizē dzīvē. Pēc kolēģu domām direktora dzīves moto ir ,,Nestāvēt uz vietas, bet iet uz priekšu, sekot inovācijām un realizēt dzīvē progresīvo". Viņš ir dzīvespriecīgs un enerģisks, kas ļauj tādiem blakus justies arī skolotājiem un skolēniem. Ir izcilas darba spējas un prasme visus uzklausīt, saliedēt, mīl savu darbu un lepojas ar to. Direktors ieguvis lielu autoritāti skolēnu, skolotāju, skolēnu vecāku un sabiedrības vidū.

Leikuča kunga darbs ir augstu novērtēts, vairākkārt apbalvots ar rajona padomes, rajona izglītības pārvaldes, Izglītības ministrijas Atzinības rakstiem,

1983. gadā saņēma Latvijas Izglītības ministrijas krūšu nozīmi ,,Tautas izglītības teicamnieks",

1998 .gadā - Krāslavas rajona padomes Pateicību ar ierakstu ,, Par lielu ieguldījumu novada attīstībā un sekmīgu darbu Latvijas valsts labā, sakarā ar Latvijas Republikas 80. gadadienu",

2003. gadā - Izglītības un Zinātnes ministrijas Gada balvu - Goda diplomu par radošu un kvalitatīvu darbu vispārējā izglītībā,

2004. gadā apbalvots ar Latvijas valsts aizsardzības fonda ,,Lāčplēsis'' krūšu Goda zīmi,

Viss darba mūžs ir veltīts apzinīgam un radošam ikdienas darbam. Tagad Staņislavs ar savu dzīvesbiedri, ģeogrāfijas un mājturības skolotāju Ģertrūdi, rūpējas par mājīguma radīšanu savā mājā, par dārza sakopšanu un piemājas apzaļumošanu, seko notikumiem pilsētā, novadā, valstī un pasaulē.

Laba estētiskā gaume, tieksme uz skaisto ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa. Kopt skaisto - tā ir ne tikai novada kultūras zīme, tā saistās arī ar rūpēm par Latgali un visu Latviju. 2003.gada novembris Papildināts 2011.gadā Krāslavas Valsts ģimnāzija Sagatavoja Arvīds Brazevičs ( 11.b klase ) Konsultante Janīna Gekiša – novadpētniecības darba vadītāja LIS izstrādne