Skolas atbalstītāji

Valdis Grants – Krāslavietis, 1939.g. absolvents (ASV līdz 1994.g.)

Juris Georgs Kociņš – mācījās ģimnāzijā līdz 1940. ( Austrālijā pēc viņa nāves 1996.g. nodibināts G.Kociņa fonds)

Ruta Osīts – Antona (skolas direktora J.Osīša meita, dzīvoja ASV)

Marija Vanaga – 1943.g. abs. (Austrālija līdz 2000. g.)

Pēteris Skerškāns – 1936.g. abs. Kanāda

Bruno Logins – Kanādas latviešu katoļu biedrības priekšsēdētājs

Elmārs Ģeņģers – 1988.g. abs. SIA Enator Alise

Igors Grats – 1988.g. abs. SIA „Trigars nami”

Edgars Grats – 1993.g. abs. SIA „Trigars Nami”

Oskars Juhņevičs – 1994.g. abs. SIA „Dilar Trans”

Viktorija Lemeševska – Vengreviča – 1968.g. abs. SIA „Krāslava-D”

Sarmīte Ķikuste – 1981.g. abs. partija „Jaunais laiks”

Ruta Purvinska – 1984.g. abs. Unibanka

Edvards Baranovskis – firma „Vārpa”

Inta Volodko – 1983.g. abs. matemātikas zinātņu doktore

Romans Hamutiņins – SIA „Rols”

Ērika Andžāne – Krāslavas rajona Represēto kluba vadītāja

Jānis Tračums – 1980.g. abs. bijušais Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs

Gunārs Upenieks – Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs

Mēčislavs Lukša – 1979.g. abs. bijušais Krāslavas novada Domes priekšsēdētājs

Andris Badūns – bijušais Krāslavas rajona padomes priekšsēdētājs

Ilgvars Ugars – SIA „Kristafors”

„Lauvu klubs” – Dānija

Rēzeknes Latgales kultūrvēstures muzejam,

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktoram Valdemāram Gekišam,

Zentai Saksonei-Melderei – 1960.g. absolventei,

Rītai Ērglei – 1961. g. absolventei,

Terēzei Vanagai-Krumpānei – 1962.g. absolventei,

Inesei Nalivaiko, 2000. g. absolventei,

Edvardam Baranovskim – SIA „Vārpa” īpašniekam,

Viktorijai Vengrevičai, 1968.g. absolventei - SIA „Krāslava D”

Debašu kluba dalībniekiem: Elīnai Maslovai, Marijai Ekstai, Olgai Procevskai, Kasparam Ratkevičam ( BDO „Zelmenis & Liberte)

Krāslavas novada domei,

Visiem absolventiem, kas sniedza ziņas par savām gaitām un panākumiem, atmiņas par skolotājiem,

Skolotājiem, kas ar sniegtajiem materiāliem spodrināja skolas tēlu,

Skolas audzēkņiem: Aināram Locikam, Renātei Tukišai, Diānai Pojutai,

Pēterim Skerškānam

2012.02.24.