Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Post date: Dec 16, 2016 6:44:04 PM

2008.gadā mūsu skola ieguva Valsts ģimnāzijas statusu, un visu šo laiku, aktīvi iesaistoties valsts ģimnāziju organizētajos pasākumos, tas ir, semināros, konkursos, olimpiādēs, kā arī paši organizējot šāda veida pasākumus, apliecinām savu profesionalitāti un gatavību sadarbībai.

Šī gada 9.decembrī Krāslavas Valsts ģimnāzija pirmo reizi rīkoja semināru valsts ģimnāziju vadības pārstāvjiem – direktoru vietniekiem izglītības, audzināšanas un metodiskajā jomā. Seminārā piedalījās 13 valsts ģimnāziju pārstāvji no 27 ģimnāzijām, lektore Dr.paed.Anita Skalberga un Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne.

Seminārs sākās ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas ansambļa “Krāslaviņa” uzstāšanos un direktora Jāņa Tukāna uzrunu. Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne savā runā sveica klātesošos un uzsvēra, ka valsts ģimnāzijas ir metodiskais centrs, no kura vienmēr tiek saņemts atbalsts, palīdzība un pieredze, kā arī rosināja meklēt jaunus ceļus nepārtrauktam attīstības procesam. Tad semināra dalībniekiem tika sniegta neliela informācija par mūsu skolas vēsturi, ikdienu, sasniegumiem.

Semināra galvenajā daļā dr.paed.Anita Skalberga runāja par vērtību un tikumu izvēli mūsdienu mācību stundā, uzsverot, pirmkārt, ģimenes lomu ikviena skolēna personības pilnveidē, kā arī skolas pozitīvi emocionālās vides nepieciešamību veiksmīga mācību un audzināšanas procesa īstenošanā.

Nebūt ne mazāk svarīga bija arī pieredzes apmaiņa, kas notika trijās darba grupās, kuras vadīja direktora vietniece mācību jautājumos Anna Juškeviča un izglītības metodiķe Sandra Nemeņonoka ( darba grupa “Metodiķa darbības virzieni”), angļu valodas skolotāja Ļubova Makareviča un krievu valodas skolotāja Dina Skudra (darba grupa “Digitālo prasmju jēgpilna izmantošana mācību procesā”) un dr.paed.Anita Skalberga un latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Andžāne (darba grupa “Stundas sākums veiksmīgai stundas norisei”). Semināra dalībnieki dalījās pieredzē, bija daudz interesantu ideju par pedagogu inovatīvo darbību, skolotāji stāstīja, kādas jaunas mācību metodes un formas izmanto ikdienā. Grupu darba noslēgumā vadītājas apkopoja iegūto informāciju un prezentēja to klātesošajiem.

Semināra noslēgums bija Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā, kur tūrisma speciāliste Inta Lipšāne aizrautīgā stāstījumā viesus iepazīstināja ar Krāslavas vēsturi, kā arī piedāvāja nodegustēt „Latgales kulinārā mantojuma centra” sarūpētos gardumus.

Semināra dalībnieki bija sajūsmā par mūsu, latgaliešu, sirsnību, atsaucību un “kolosāli un jēgpilni” noorganizēto pasākumu, kad “piektdienas vakars tālu prom no mājām nemaz nešķiet drūms”.

Ilga Stikute,

KVĢ direktora vietniece audzināšanas jautājumos