Pirmā pedagogu starpnovadu konference Krāslavā

Post date: May 7, 2015 6:58:12 AM

“Paldies par ļoti jauko, informatīvi bagāto un radošo dienu Jūsu skolā!”“Ļoti labi un precīzi pārdomāta darba organizācija, pozitīva, nepiespiesta gaisotne, daudz jaunu ideju un ierosinājumu nākamajam gadam”

“Paldies par sirsnīgo uzņemšanu un noderīgajām zināšanām, kā veiksmīgāk organizēt patstāvīgo darbu stundās, par konkrētiem piemēriem, kā pilnveidot lasītprasmi, par interesantajām idejām skolēnu pozitīvai motivēšanai, par patriotismu kā aktīvu darbību, par prezentācijas kultūras audzināšanas nepieciešamību!”

„Sen jau nebiju dzirdējusi tik interesantu, aizraujošu un lietderīgu lekciju par IT 21.gadsimta izglītības iestādēs! Daudz par ko ir vērts aizdomāties...”

“Paldies par pārdomāto grupu darbu, kur vadītāji bija veiksmīgi apkopojuši informāciju un vadīja diskusijas tā, ka ikvienam bija iespēja izteikties!”

“Brīnišķīgas atklātās stundas! Gribētos tajās piedalīties atkal un atkal!”

„Novēlu, lai arī nākamajā gadā ģimnāzijā notiek šāda darbošanās, kad ir iespēja gan dzirdēt savus radošos kolēģus, gan izteikt savu viedokli un idejas, kā arī dalīties pieredzē!”

Tās ir vien dažas atsauksmes par Krāslavas Valsts ģimnāzijā notikušo pirmo starpnovadu konferenci „Konkurētspējīgs pedagogs: personība, kompetence, iedvesma”, kas arī atklāj tās darbību, gaisotni un sniedz vērtējumu. Konferences virzītājspēki – modernās tehnoloģijas, komunikācija, cita veida darbība klasē; inovācijas un radošums, skolotājs – līdzvērtīgs sadarbības partneris. Un ir pašsaprotami, ka, tikai darbojoties visiem kopā, varam panākt, lai mūsu skolēni kļūtu pamanāmāki, redzamāki, gudrāki, spējīgāki un labāk sagatavoti dzīvei.

Konference sastāvēja no trim daļām:

1.Skolotāju un skolēnu praktiskā sadarbība, mācīšana un mācīšanās. Šajā laikā paralēli notika trīs atklātās stundas: *Nodarbība vēsturē 10. b klasē, izmantojot ļoti dažādas apmācības metodes, prasme lietot zināšanas reālās dzīves situācijās, kritiskā domāšana, sadarbība. (sk.Viktorija Nalivaiko); * Latviešu literatūras stunda 11.c klasē, izmantojot teātra spēļu metodikas elementus. ( sk.Daina Andžāne); *Ķīmijas stunda 12.c klasē - uz pētniecību balstīta mācīšanās. (sk. Harijs Misjuns)

2. Lekcija "21. gadsimta idejām atvērts skolotājs" lektore Sintija Buhanovska (apgāda Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja)

3. Darbošanās 4 radošajās darbnīcās. „Lasītprasmes attīstīšana - mūsdienu prioritāte” ( sk.Ilga Stikute); „Skolēna pilsoniskā izglītošana mācību stundās un klases audzinātāja stundās.” ( sk.Viktorija Nalivaiko); „Skolēnu motivācija.” (sk.Anna Juškeviča); „Prezentācijas, to loma mācību procesā.” (sk. Ļubova Makareviča)

Noslēgumā - darbnīcās izteikto ideju apkopojums, informācija, pateicību pasniegšana, konferences norises analīze.

Tautas gudrība vēsta – katrs iesākums ir grūts, bet kopā viss ir padarāms. Tā arī bija ar šīs konferences ideju. Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Annai Juškevičai par drosmi un apņemšanos šo ideju īstenot, Krāslavas novada Izglītības un kultūras izglītības speciālistei Lidijai Ostrovskai par atbalstu un palīdzību konferences organizēšanā, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājiem, kas vadīja nodarbības, kā arī Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada skolotājiem, kas piedalījās konferencē un dalījās pieredzē.

KVĢ direktora vietniece I.Stikute