Comenius programmas projekts

 Krāslavas novada Krāslavas Valsts Ģimnāzijas

Comenius programmas projekta

„The Fairytale of the European G(OLD)en Future”

2012.-2014.g.

Projekta  dalībnieku atlases kritēriji:

  •  aktīvs darbs darba grupās (skolēnu un skolotāju);
  •  iesaistīšanās projekta aktivitātēs: prezentāciju gatavošana dalībai projekta sanāksmēs, e-pasta kontaktu uzturēšana ar partnervalstu dalībniekiem, līdzdalība videokonferencēs; piedalīšanās konkursos un uzņemšanas vizītes sagatavošanā Krāslavā;
  •  angļu valodas stundu regulārs apmeklējums un sekmīgi rezultāti skolēniem, angļu valodas mūžizglītības programmas uzsākšana skolotājiem;
  •  ētikas pamatprincipu ievērošana (skolēni un skolotāji);
  •  aktivitāte/līdzdalība  skolas un ārpusskolas pasākumos (skolēni un skolotāji);
  •  regulāra un aktīva piedalīšanās pašdarbībā;
  •   pieteikties pie administrācijas

Dalībnieku pienākumi projekta sanāksmes laikā:

  •  Aktīvi iesaistīties partneru piedāvātajā programmā;
  •  Pēc brauciena iesniegt saturisko atskaiti;
  •  Gatavo prezentāciju, uzstājas un informē vietējo sabiedrību, sniedz informāciju masu mēdijiem.
Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem

Comenius apakšprogrammas aktivitāte "Skolēnu individuālā mobilitāte"

Publicēja 2013. gada 16. dec. 01:21Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2013. gada 24. dec. 11:10 ]

Krāslavas Valsts ģimnāzijai ir ilga pieredze starptautiskajos projektos. Taču Comenius projekti ir jauns etaps darbā. Krāslavas Valsts ģimnāzijā tiek īstenots projekts „The Fairytale of the European G(OLD)en Future”. Tāpēc radās iespēja jaunam  izaicinājumam– Comenius apakšprogrammas aktivitātē Skolēnu individuālā mobilitāte. Tika uzrakstīts projekta pieteikums, kurš tika atbalstīts. Pirms tā rakstīšanas notika partneru uzrunāšana. Galvenie atlases kritēriji sadarbības partnera izvēlei bija - pozitīva pieredze Comenius daudzpusējās partnerības projektā. Individuālo mobilitāšu īstenošanai tika izvēlēta partnerskola Portugālē, Agrupamento Vertical de Escolas de Vila Pouca de
Aguiar Sul, kas bija atvērta jaunajai sadarbības formai. Dalībnieku atlase tika veikta, izsludinot pieteikšanos. Pretendentiem bija jāiesniedz pieteikums/vēstule. Tika vērtētas skolēnu sekmes un viņu aktivitāte ārpusstundu laikā. Pretendentu skaits nebija liels. Visi pieteikušies skolēni tika atbalstīti. Lielu atbalstu sniedza skolas administrācija, skolotāji un skolēnu vecāki, kas nenobijās skolēnus sūtīt tālā un ilgā vizītē, lai viņi pilnveidotu savas spējas. Uzskatu, ka skolēnu individuālās mobilitātes ir stimuls un motivācija skolēna individuālajai izaugsmei. Trīs mēneši ir pagājuši vēja spārniem un Krāslavas Valsts ģimnāzijas trīs skolnieces atkal vērs savas dzimtās skolas durvis, dalīsies iespaidos par portugāļu valodu,  kultūru un tradīcijām.
Projekta koordinatore: Inga Leikuma

Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem

Krāslavas Valsts ģimnāzija darbojas starptautiskajā daudzpusējā Comenius projektā "FAIRYTALE EIROPAS G(OLD)EN FUTURE "

Publicēja 2013. gada 8. nov. 02:20Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2013. gada 24. dec. 11:12 ]

No 2012.gada augusta līdz 2014. gada jūlijam Krāslavas Valsts ģimnāzija darbojas starptautiskajā daudzpusējā Comenius projektā  "FAIRYTALE EIROPAS G(OLD)EN FUTURE " (Eiropas zelta nākotnes pasaka), kas ir daļa no Mūžizglītības programmas. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas palīdzību.

Projekta dalībvalstis: Latvija, Portugāle, Itālija, Rumānija, Lietuva, Polija, Slovēnija, Turcija, Bulgārija, Grieķija. Projekta valoda – angļu valoda. Projektu koordinē Inga Leikuma (Izvaltas pamatskola), Ļubova Makareviča (Krāslavas Valsts ģimnāzija).

Projekta aktivitātes sākās ar vēstulēm iedomātajā žurnālā , kurā galvenais varonis ir mūsdienu pusaudzis, kurš  īslaicīgi ciemojas 2072. gadā, kur viņš satiek sevi kā pieaugušu cilvēku. Teleportācijas laikā uz nākotni pusaudzis sāk lasīt grāmatu, kas ietver visus cilvēka dzīves periodus: pusaudža gadus, jauniešu gadus , brieduma periodu un vecumu . Šīs grāmatas autors ir viņš pats, un viņš raksta par sevi.

Projektā ir paredzētas 5 projekta dalībnieku tikšanās:

2012.gada oktobrī Turcijā.

2013. gada janvārī Rumānijā.

2013. gada aprīlī Slovēnijā.

2013. gada jūlijā Latvijā.

2014. gada janvārī Itālijā.

2014. gada jūnijā Portugālē.


Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem

Informācija par Comenius projektu

Publicēja 2012. gada 14. nov. 22:24Sandra Nemenonoka   [ atjaunināts 2014. gada 7. janv. 06:18 ]

Vairāk informācijas par Comenius projektu var izlasīt oficiālajā mājas lapā, kā arī ir iespēja aktīvi darboties blogerī (LV).


Comenius projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības mūžizglītības programmas līdzekļiem

1-3 of 3

Comments